•  Финансова оценка - слънчева енергия и фотоволтаици

Капиталовите разходи за пасивни слънчеви системи могат да бъдат сведени до минимум ако инсталирането им се включи в проекта на нова сграда. Ако те се инсталират върху съществуващи сгради, разходите са минимални ако използват вече създадените отоплителни съоръжения работещи с конвенционални източници на енергия.

Фотоволтаични системи

Цената на съвременните фотоволтаични системи варира между 6,000 и 10,000 евро на kW инсталирана мощност. Тя зависи от размера на системата, характеристиките на оборудването и разходите за монтаж. Други фактори, които оказват влияние върху цената са вида на сградата върху която се инсталира системата – нова или стара, производител на оборудването и т.н.

Средната заводска цена на фотоволтаични модули е около 4000 евро на kW инсталирана мощност. Разходите за допълнителното оборудване и монтажа на системата могат да увеличат цената на системата от 30 до 100%. Това са разходи за:

•  Контролно оборудване (инвертори, датчици, контролери за зареждане на акумулатори и др.)

•  Носещи елементи

•  Окабеляване

•  Прекъсвачи и ел. защити

•  Акумулатори, ако са част от системата

•  Такси и застраховки

NB !!! За да определите р еалнита цена за 1 kW инсталирана мощност трябва да добавите разходите за допълнително оборудване и монтаж на системата към покупната цена и получената сума я разделите на мощността на системата.

Модел за определяне на себестойността на 1 kW / h ел. енергия произведена от фотоклетки.

Основният фактор който влияе върху производителността на фотоволтаичните системи е местоположението. В страни от южна Европа, като Гърция и Испания слънцегреенето е с по-голяма продължителност и тези системи работя до 9-10 месеца годишно, докато в страни от централна Европа, като Германия, до 6 месеца.

Ако системата е инсталирана в отдалечени и изолирани райони (поради по-високите разходи за свързване с енергийната мрежа), себестойността на произведената ел.енергия ще е конкурентна.

Себестойността на произведената енергия от фотоволтаични системи може да изчисли по следната формула:

P = ( C 1/ n + C 2) / Q

P Себестойност на 1 kW / h

С1 – Цена на инвестиция

n - Срок на експлоатация на съоръжението

C 2 - Годишни разходи за поддръжка

Q - Произведено количество ел. енергия през годината ( kW / h )

Q = Wp x T

Wp Инсталирана мощност

T Слънцегреене в часове (годишно)

 

Например в Испания или Италия където слънцегреенето е 2600 часа годишно. Една фотоволтаична система с инсталирана мощност 10 kW , срок на експлоатация 10 години, цена на инвестицията 60 000 евро и годишни разходи за поддръжка 1000 евро ще произведе ел. енергия със следната себестойност:

Q = Wp x T = 10 x 2600 = 26,000 kW / h

P = ( C 1/ n + C 2)/ Q = (60,000/10 + 1000)/26,000 = 7000/26,000 = 0.27 евро